ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 – Bedrijfsgegevens
• Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten met:
RH Watches
Demmersweg 38
7556 BN Hengelo


Artikel 2 – Algemeen
2.1
Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven. RH Watches en Koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen
2.2
Op bepaalde Producten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Wanneer er strijdigheden bestaan tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, dan gelden in beginsel die bedingen uit de aanvullende voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen en op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van RH Watches en Koper. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Koper wordt door RH Watches uitdrukkelijk van de hand gewezen
3.2
Tenzij de aard of specifieke inhoud van een bepaling in deze Voorwaarden zich daartegen verzet, is het bepaalde in deze Voorwaarden mede van toepassing op Overeenkomsten waarbij RH Watches niet optreedt in haar hoedanigheid van Verkoper
3.3
Deze Voorwaarden gelden met ingang van 1 januari 2008. RH Watches heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden op alle nieuw te sluiten Overeenkomsten. Op reeds bestaande Overeenkomsten blijft de oude versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 4 – Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst
4.1
Alle aanbiedingen van RH Watches zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het product. Indien een product niet beschikbaar is, dan zal de Koper hiervan Bericht krijgen
4.2
Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een schriftelijke orderbevestiging naar de Koper is verzonden naar het door de Koper opgegeven adres of wanneer Koper op andere schriftelijke wijze een akkoord voor levering van RH Watches ontvangt of doordat door RH Watches uitvoering aan een order wordt gegeven
4.3
Alle aanbiedingen zijn zorgvuldig gedaan.RH Watches staat niet in voor: afwijkingen in kleur, afbeeldingen, getallen, specificaties en/of andere aanduidingen. Geringe afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding geven tot schadevergoeding en of ontbinding van de Overeenkomst
4.4
Koper erkent dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand kunnen laten komen. De elektronische bestanden die door deze communicatie tot stand komen gelden als bewijs
4.5
Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst gelden slechts indien zij schriftelijk door RH Watches zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 5 – Prijs en prijswijzigingen
5.1
Alle door RH Watches gecommuniceerde prijzen zijn in Euro, inclusief belastingen, tenzij expliciet anders is aangegeven
5.2
Bezorgkosten zijn niet inbegrepen bij de prijzen. Op elke order zullen bezorgkosten worden berekend (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) De hoogte van de bezorgkosten is terug te vinden op het Internet of deze zal kenbaar worden gemaakt voordat de Koper een bestelling plaatst
5.3
Een actie heeft slechts een beperkte geldigheidsduur. Specifieke en/of aanvullende voorwaarden kunnen op een actie van toepassing zijn. Van zowel de geldigheidsduur alsook specifieke, dan wel aanvullende voorwaarden, staat een vermelding bij de actie.
5.4
Verleende kortingen en of andere (prijs) afspraken gelden telkens voor een enkele Overeenkomst. Er kunnen geen rechten hieruit ontleend worden voor andere Overeenkomsten
5.5
Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor RH Watches geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien (een of meerdere van) deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft RH Watches het recht de afgesproken prijzen te wijzigen. Indien de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst verhoogd wordt, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst te ontbinden

Artikel 6 – Betaling
6.1
RH Watches accepteert uitsluitend de volgende betaalwijzen:
Betaling via de bank
Pinbetaling
Contante betaling
De betaalwijzen kunnen in de toekomst worden uitgebreid of beperkt.
De actuele betaalwijzen worden kenbaar gemaakt op de Internetsite
6.2
De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde Berichten onverwijld aan RH Watches te melden
6.3
In het geval een betalingsverplichting niet binnen de gestelde termijn wordt nagekomen dan geldt dat de Koper in verzuim is. Onder het niet nakomen van een betalingsverplichting wordt ook verstaan het ongedaan maken van een reeds verrichte betaling. Indien de Koper in verzuim is zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van RH Watches op Koper onmiddellijk opeisbaar
6.4
In geval van het niet nakomen van een betalingsverplichting is RH Watches gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper alle verplichtingen volledig is nagekomen
6.5
RH Watches heeft het recht om in voorkomende gevallen vooruitbetaling van (een deel van) de koopsom te verlangen.


Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
7.1
Eigendom van Producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke bezorging, pas op de Koper over, nadat de Koper al hetgeen ter zake van enige Overeenkomst met RH Watches verschuldigd is, volledig heeft voldaan. Daaronder is mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere uitgevoerde bestellingen
7.2
De Koper mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden, verhuren, in gebruik geven, verpanden of anderszins bezwaren. Totdat de feitelijke overdracht van eigendom heeft plaatsgevonden mag, behoudens andere bepalingen en verplichtingen, het Product enkel met de bestemming, zoals deze bij het sluiten van de Overeenkomst is bepaald of redelijkerwijs was te verwachten, corresponderend gebruik worden toegepast. De Zakelijke klant is slechts gerechtigd de Producten, waarvan RH Watches eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van Zakelijke klant normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is
7.3
De Koper stemt toe om op eerste verzoek van RH Watches, of door RH Watches aan te wijzen (rechts)personen, de Producten ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging om de plaats waar de Producten zich bevinden te betreden teneinde de onder eigendomsvoorbehoud vallende Producten mee te nemen
7.4
Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement dient de Koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendoms-)rechten van RH Watches

Artikel 8 – Aflevering, afleveringstermijn en inspectie bij aflevering
8.1
Opgaven van aflevertijden gelden als een indicatie en nooit als een uiterste termijn. Nader verstrekte informatie omtrent levertijden blijft eveneens indicatief.
8.2
Overschrijding van een afleveringstermijn geeft de Koper niet het recht tot enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Indien de aflevering meer dan dertig (30) dagen, gerekend vanaf het moment van de vooraf overeengekomen afleverdatum, duurt ,dan mag de Overeenkomst ontbonden worden zonder dat er recht op enige schadevergoeding ontstaat. Deze bepaling geldt alleen voor zover de vertraging niet is te wijten aan overmacht als bedoeld in artikel 13
8.3
Aflevering geschiedt door bezorging op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres. Bij bepaalde betalingen, waaronder betalingen met behulp van een creditcard, dient RH Watches de eisen m.b.t. bezorging in acht te nemen zoals die door de desbetreffende kredietmaatschappijen gesteld worden. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper
8.4
Het risico gaat over op de Koper zodra de Producten op het opgegeven adres zijn bezorgd
8.5
Wanneer bij een poging tot bezorging de Koper de (deel)aflevering niet accepteert dan is RH Watches gerechtigd de kosten, hierin mede begrepen de kosten van terugzending en (transport)schade, voortkomend uit deze niet acceptatie te verhalen op de Koper
8.6
De Koper is verplicht de Producten onmiddellijk na ontvangst te (doen) inspecteren op juistheid van het geleverde en op zichtbare gebreken
8.7
Zakelijke klanten mogen Producten afwijzen wegens non-conformiteit met het overeengekomene (zichtbare gebreken) binnen vijf (5) werkdagen na aflevering. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard. Consumenten dienen RH Watches binnen twee werkdagen na de ontdekking van een gebrek of het moment waarop zij dit gebrek redelijkerwijs hadden kunnen ontdekken op de hoogte te stellen van non-conformiteit met het overeengekomene.
8.8
Na het constateren van enig gebrek is de Koper verplicht om het gebruik, van de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
8.9
De Koper zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door RH Watches in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden.
8.10
Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de Koper geen rechten ontlenen.
8.13
Indien de Koper geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Koper geen aanspraken terzake.
8.14
Het staat de Koper niet vrij de Producten te retourneren, voordat RH Watches daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor RH Watches.
8.15
Indien de Koper tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een Product, is de daaruit voor RH Watches voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 10 omschreven verplichtingen.

Artikel 9 – Ruilen en herroepingrecht
9.1
De Koper mag binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangstname zonder boete en zonder opgave van redenen de koop ontbinden met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.3 t/m 9.6. Indien van het herroepingrecht gebruik wordt gemaakt zal RH Watches zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding zorgdragen voor de terugbetaling van het door de Koper aan RH Watches betaalde, mits de desbetreffende Producten zijn geretourneerd.
9.2
Ruilen van een Product is mogelijk binnen zeven dagen mits de Koper de originele aankoopnota overlegt en het bepaalde in artikel 9.3 t/m 9.6 in acht wordt genomen.
9.3
Uitgesloten van ontbinding in de zin van artikel 9.1of omruilen van een product zijn de volgende Producten:
Gepersonifieerde Producten en Producten die specifiek voor koper zijn besteld
Producten waarvoor een dagprijs geldt
Producten die zich niet meer in de originele staat, of gedragen staat bevinden
Producten die ten tijde van de koop zijn bekeken en goed bevonden kunnen niet geretourneerd worden.
9.4
Het betreffende Product dient compleet en in originele staat te zijn. Op of aan het betreffende Product inclusief de verpakking mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en deze dient in ongeschonden staat te zijn; alle documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen eveneens bij de retourzending te worden gevoegd
9.5
De Koper is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) terugzenden van het betreffende Product. De kosten van de terugzending zijn in principe voor rekening van de Koper. Terugzending van de producten geschiedt onder verantwoordelijkheid van koper.

Artikel 10 – Garantie
10.1
Door fabrikanten of toeleveranciers van Producten aan RH Watches gegeven garanties betreffende deze Producten zullen steeds aan de Koper worden overgedragen.
10.2
Bij Producten die met fabrieksgarantie worden geleverd dient de klant zich met klachten rechtstreeks tot de fabrikant of toeleverancier te wenden. Desgevraagd kan RH Watches daarbij tussen de klant en fabrikant of toeleverancier bemiddelen, bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) door het product namens en voor risico van de klant te verzenden naar de fabrikant of toeleverancier.


10.3
Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 8.8 e.v. is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet beantwoorden aan hetgeen terzake is overeengekomen, of materiaal en/of constructiefouten vertonen, of niet behoorlijk functioneren, heeft RH Watches de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten of onderdelen, hetzij de betreffende Producten of onderdelen deugdelijk te repareren, hetzij tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten of onderdelen de koopprijs daarvan te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de Koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is RH Watches terzake van haar verplichtingen volledig gekweten.
10.4
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen aanspraak op garantie worden gedaan indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
indien er veranderingen in of aan het Product zijn aangebracht; waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de producent zijn verricht;
indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
indien gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig of niet met de bestemming corresponderend gebruik;
indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
indien het serienummer is verwijderd, gewijzigd of anderszins oncontroleerbaar is gemaakt;
indien na het in werking treden van een reparatieprocedure de Koper meldt dat er aanspraak op garantie wordt gemaakt;
indien het Product is doorverkocht, doorgeleverd of vervreemd.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.2
In alle gevallen is de aansprakelijkheid van RH Watches beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van RH watches komt.
11.3
Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van RH Watches (of van haar leidinggevend personeel), zal Koper RH Watches vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdend met de producten en zal hij RH Watches alle schade vergoeden die RH watches lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken

Artikel 12 – Verzuim en ontbinding
12.1
Bij verzuim van Koper of in één van de in artikel 12.2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van RH Watches op Koper, uit welke hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is RH watches bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke Overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige Overeenkomst. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van RH Watches op grond van de wet of de Overeenkomst.
12.2
In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Koper, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij RH Watches binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst te verlangen.

Artikel 13 – Overmacht
13.1
Indien RH Watches door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand
13.2
Indien de overmachttoestand 30 dagen duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt
13.3
Ingeval van overmacht heeft Koper geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als RH Watches als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
13.4
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van RH Watches onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van RH Watches kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt onder meer gerekend: stakingen en uitsluitingen, brand, burgeroorlog, terrorisme, energiestoringen, bedrijfsstoringen, stagnatie of andere problemen bij de productie door RH Watches of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning
13.5
RH Watches zal de Koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen

Artikel 14 – Services en diensten
14.1
RH Watches is te allen tijde gerechtigd om bij het leveren van services en diensten gebruik te maken van derden.

Artikel 15 – Persoonsgegevens en privacy
15.1
De gegevens van een Koper zullen uitsluitend volgens het privacy beleid van RH Watches verwerkt worden. De Internetsite van RH Watches bevat de van toepassing zijnde privacy statement

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1
Uitsluitend het Nederlands Recht is van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten
16.2
Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten
16.3
Ten aanzien van geschillen tussen RH Watches en Zakelijke klanten is de bevoegde rechter te Almelo exclusief bevoegd. Ten aanzien van geschillen tussen RH Watches en Consumenten is behalve de bevoegde rechter te Almelo ook de rechter van de woonplaats van de Consument bevoegd.